NOTE: Displayed times are in EDT - Montréal Time

Technical Program

FR-A1.2P: Microstrip Antenna Analysis, Design, and Circuit Models II

Track: AP-S: Antennas
Session Chair: Hiroyuki Arai, Yokohama National University
Renuka Bowrothu, Yong Kyu Yoon, University of Florida, United States
Jinfeng Hu, Communication university of China, China; Yanfei Li, Communication university of China/university of waterloo, China; Dongdong Zeng, Weizhang Xu, Guizhen Lu, Communication university of China, China
Jinqun Ge, Guoan Wang, University of South Carolina, United States
Debi Dutta, Debatosh Guha, University of Calcutta, India
Enze Zhang, Jinghui Qiu, Harbin Institute of Technology, China; Andrea Michel, Paolo Nepa, University of Pisa, Italy