NOTE: Displayed times are in EDT - Montréal Time

Technical Program

TU-A1.8P: Compact Antennas

Track: AP-S: Antennas
Session Chair: Mohammad Akbari, Institut National de la Recherche Scientifique (INRS)
Mansoor Dashti Ardakani, Mohammadmahdi Farahani, Mohammad Akbari, Serioja Ovidiu Tatu, Institut National de la Recherche Scientifique (INRS), Canada
Stefano Maddio, University of Florence, Italy
Shinsuke Yokozawa, Masashi Kamei, Hisashi Sujikai, Japan Broadcasting Corporation, Japan
Zijian Shao, Yulin Fang, Shanghai Jiao Tong University, China; Yue Ping Zhang, Nanyang Technological University, Singapore
Zhan Wang, Tian Liang, Yuandan Dong, University of Electronic Science and Technology of China, China